• Công ty TNHH SXTM
    Vạn Đạt

Ladles – Spoon

Melamine high class products:

Patter C1093 – Water Daisy

  • Mixing Rice Bowl (Item no.: B9589)
  • SQ Rice Bowl (Item no.: B589)
  • Small size Rice Bowl (Item no.: B583.5)
  • Sauce Bowl (Item no.: B5890)